Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
Raabbiirraa Oromiyaa

Seenaa Gooticha Ajjjama Irkoo Bultooto Godinaa Shawaa Lxaa Aanaa Jalduu

December 7 2016 , Written by Raabbiirraa Oromiyaa

                      Barreessaan Tolcha Wegitti

                https://www.facebook.com/tolcha.wegi

     Ajjama Bultoo

"Kan humina qabu,nama dhaneet booyicha nama dhoowwa"
jechi jedhu mamaakisa Oromoot.

Dhugaadha ,kalleessas ,ammaas kan Qawwee qabu nama ajjeseeti 
fiira, haadha obbolaa, abbaa ,.ilma booyicha dhowwaa.

Photoon argitan kun kan Ajjamaa Irkoo ,Bultoot.
Warra "abbaa Dakaa" warra Walee Bultoo 
Warra Garbii Bultoo 
Warra Hundee Bultoo 
Warraa Raggasaa Bultooti 
Meettaa Roobii , Jalduu, Ginddabarat keessatti namini isaan hin beekine hin jiru.
Bara Dargii ,ummani Meettaa robii Kabbadaa Buzuunash waliin
waggoota 6 oliif Dargii rasaa turaniiru.
Ajjamaa Irkoo Umurii darggagummatiin warana Kabbadaa Buzuunashiin hogganamuuti makame.
Bara sana Ummani nannoo Sanaa Jaldu,Ginddabarat,Meettan 
waraana Dargii bara fincaan busiisaa ture.
Bara sana namin Dargiidhan lolaa ture yoo qabame,ofii ajjeesuu
osoo danda'anii, ummatatu du'a itti murteesse, akka jedhaniif, ummata nannoo walitti qabanii funduratti dhiyeessu.
Bara sanas Akkuma wayyaneen amma karaa OPDO nama ajjeefitu kana ,bara sanas OPDOn Dargii gutaniiru.

Guyyaa tokko ilma warra Guddicha Bultoo Suufee, 
Ajjamaa Irkoo bakka Kabbadaa Buzunash waliin jirataa turan ,
"Goroo Maakoo" irraa nama Alaamayyoo jedhamuu waliin gara
baddaa Meettaa Roobitti ol dhufan.
Mana namaa dhokatanii osoo jiranii warani Dargii dhagayee
itti marsee. Lola banan. Bakki mijataa waan hin turreef Alaamayoon luka irra rukutame. 
Ajjamaa fi Alaamayyoon harka Dargii seenaan. waraani Dargii
hin ajjeefine. 
Ummata nannoo sanaa walitti qabanii ummatatti dhiyeesan. 
Bulichaan anaa Meettaa Roobii yeroo Sanaa, ajajaa dhibbaa
Damisaash Mokonnoon jedhama. (Oromodha) Jarooni kun
Ajjaamaa Irkoo fi Alaamayyoon maal haa ta'an ? jedhee ummata
gafaate. 
OPDO Dargii yeroo Sanaa kan ta'e, yeroo ammaa namini
lubbudhan hin jirre, dura ta'aa ganda qotee bulaa "yayya Gurjii " 
namini "Gadaa shoroboo "jedhamu ol ka'ee jarooni kun
Farra abiyooti (anti revolution) keenyaa waan ta'aniif
duuni (akka ajjeefamnan) kan jedhu yaada isaa dhiyeefate ta'e.
Bara sana mormuu kan jedhu hin jiru.
Lakkii Ijoolleen kun hin ajjeefamani,namini jedhee yaada dhiyeessu argaminaan,kan isa
eegu farra abiyootii jedhamee ajjeefamudha.

Haa ajjeefaman kan jettan harka ol qabaa? jedhaminaan, sodaa
irraa kan ka'e hunduu harka ol qabe. 
Hin ajjeefaman kan jettan ammoo harka basaa? jennaan sodaa
irraa kan ka'e namni harka baasu dhabame.
Ajjaamaa Irkoo Bultoo fi Alaamayyon, jecha Gadaa Shoroboo
jedheen biyyaa isanii Meettaa Roobii keessatti yeroodhuma sana
ummata funduratti rasaasa shan,shanii ajjeefaman.

Firoon isanii fi obbolawwaan isanii hundi achuma jiru. 
Namni tokko firri nu jalaa du'e, jedhee osoo hin boonye reenfa
ijoollee isanii fudhatanii deema.

" Kan humina qabu ajjeeseetii booyicha nama dhoowwa"
kan jedhan dhugaa mitree?

.

 
Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post